સુરત કોરોના અપડેટ 21 જાન્યુઆરી 2021

75
Surat Corona Update 21 January 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 91
નવા સિટી : 79
કુલ સિટી : 38,887
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 12
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 12,897
કુલ પોઝિટિવ : 51,784
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 1136
(સિટી : 849, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 287)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 111
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 86
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 25
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 50,063 (12,418 ડિસ્ટ્રિક્ટ)
એક્ટિવ કેસ : 585

Share This: