સુરત કોરોના અપડેટ 21 જુલાઈ 2021

83
Surat Corona Update 21 July 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 05
કુલ પોઝિટિવ : 1,43,432
નવા સિટી : 04 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 00, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 02, કતારગામ ઝોન : 00, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 02)
કુલ સિટી : 1,11,352
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 01
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,080
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2114
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 485)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 07
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 06
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 01
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,261 (31,586 ડિસ્ટ્રિક્ટ)
એક્ટિવ કેસ : 57

Share This: