સુરત કોરોના અપડેટ 22 જુલાઈ 2021

81
Surat Corona Update 22 July 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 06
કુલ પોઝિટિવ : 1,43,438
નવા સિટી : 05 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 00, વરાછા A : 01, વરાછા B : 01, રાંદેર ઝોન : 01, કતારગામ ઝોન : 00, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 01, અઠવા ઝોન : 01)
કુલ સિટી : 1,11,357
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 01
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,081
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2114
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 485)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 07
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 05
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 02
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,268 (31,587 ડિસ્ટ્રિક્ટ)
એક્ટિવ કેસ : 56

Share This: