સુરત કોરોના અપડેટ 22 નવેમ્બર 2021

69
Surat Corona Update 22 November 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 06
કુલ પોઝિટિવ : 1,44,009
નવા સિટી : 06 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 01, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 02, કતારગામ ઝોન : 01, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 02)
કુલ સિટી : 1,11,798
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 00
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,211
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2116
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 487)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 04
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 03
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 01
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,860
સીટી : 1,10,143
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,717
એક્ટિવ કેસ : 33

Share This: