સુરત કોરોના અપડેટ 23 નવેમ્બર 2021

15
Surat Corona Update 23 November 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 03
કુલ પોઝિટિવ : 1,44,012
નવા સિટી : 02 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 01, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 01, કતારગામ ઝોન : 00, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 00)
કુલ સિટી : 1,11,800
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 01
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,212
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2116
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 487)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 04
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 04
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 00
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,864
સીટી : 1,10,147
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,717
એક્ટિવ કેસ : 32

Share This: