સુરત કોરોના અપડેટ 23 સપ્ટેમ્બર 2021

65
Surat Corona Update 23 September 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 07
કુલ પોઝિટિવ : 1,43,700
નવા સિટી : 07 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 00, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 03, કતારગામ ઝોન : 00, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 04)
કુલ સિટી : 1,11,558
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 00
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,142
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2115
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 486)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 04
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 04
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 00
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,517
સીટી : 1,09,868
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,649
એક્ટિવ કેસ : 68

Share This: