સુરત કોરોના અપડેટ 24 જાન્યુઆરી 2022

169
Surat Corona Update 24 January 2022-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 1374
કુલ પોઝિટિવ : 1,94,473
નવા સિટી : 1136 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 31, વરાછા A : 121, વરાછા B : 83, રાંદેર ઝોન : 350, કતારગામ ઝોન : 136, લીંબાયત ઝોન : 57, ઉધના ઝોન A : 87, ઉધના ઝોન B : 35, અઠવા ઝોન : 236)
કુલ સિટી : 1,55,825
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 238
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 38,648
આજે મોત : 04(વરાછા A ઝોન : 01, વરાછા B ઝોન : 01, ઉધના ઝોન A : 01, જિલ્લો : 01)
કુલ મોત : 2156
(સિટી : 1651, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 505)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 3780
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 3360
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 420
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,71,419
સીટી : 1,33,610
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 34,809
એક્ટિવ કેસ : 20,898

Share This: