સુરત કોરોના અપડેટ 24 નવેમ્બર 2021

23
Surat Corona Update 24 November 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 02
કુલ પોઝિટિવ : 1,44,014
નવા સિટી : 02 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 00, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 00, કતારગામ ઝોન : 02, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 00)
કુલ સિટી : 1,11,802
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 00
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,212
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2116
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 487)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 03
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 03
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 00
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,867
સીટી : 1,10,150
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,717
એક્ટિવ કેસ : 31

Share This: