સુરત કોરોના અપડેટ 24 સપ્ટેમ્બર 2021

79
Surat Corona Update 24 September 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 07
કુલ પોઝિટિવ : 1,43,707
નવા સિટી : 07 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 03, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 00, કતારગામ ઝોન : 00, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 04)
કુલ સિટી : 1,11,565
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 00
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,142
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2115
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 486)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 05
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 05
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 00
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,522
સીટી : 1,09,873
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,649
એક્ટિવ કેસ : 70

Share This: