સુરત કોરોના અપડેટ 25 જાન્યુઆરી 2022

141
Surat Corona Update 25 January 2022-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 1476
કુલ પોઝિટિવ : 1,95,949
નવા સિટી : 1004 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 36, વરાછા A : 94, વરાછા B : 80, રાંદેર ઝોન : 295, કતારગામ ઝોન : 142, લીંબાયત ઝોન : 63, ઉધના ઝોન A : 86, ઉધના ઝોન B : 18, અઠવા ઝોન : 190)
કુલ સિટી : 1,56,829
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 472
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 39,120
આજે મોત : 05(લીંબાયત ઝોન : 01, કતારગામ ઝોન : 01, જિલ્લો : 03)
કુલ મોત : 2161
(સિટી : 1653, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 508)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 4134
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 3490
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 644
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,75,553
સીટી : 1,40,100
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 34,453
એક્ટિવ કેસ : 18,235

Share This: