સુરત કોરોના અપડેટ 26 જાન્યુઆરી 2022

143
Surat Corona Update 26 January 2022-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 1,228
કુલ પોઝિટિવ : 1,97,177
નવા સિટી : 834 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 34, વરાછા A : 70, વરાછા B : 58, રાંદેર ઝોન : 260, કતારગામ ઝોન : 127, લીંબાયત ઝોન : 45, ઉધના ઝોન A : 49, ઉધના ઝોન B : 30, અઠવા ઝોન : 161)
કુલ સિટી : 1,57,663
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 394
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 39,514
આજે મોત : 05(સેન્ટ્રલ ઝોન : 01, લીંબાયત ઝોન : 01, કતારગામ ઝોન : 01, જિલ્લો : 02)
કુલ મોત : 2166
(સિટી : 1656, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 510)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 4317
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 3596
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 721
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,79,870
સીટી : 1,43,696
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 36,174
એક્ટિવ કેસ : 15,141

Share This: