સુરત કોરોના અપડેટ 26 નવેમ્બર 2021

79
Surat Corona Update 26 November 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 03
કુલ પોઝિટિવ : 1,44,020
નવા સિટી : 03 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 00, વરાછા A : 01, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 00, કતારગામ ઝોન : 00, લીંબાયત ઝોન : 02, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 00)
કુલ સિટી : 1,11,808
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 00
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,212
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2116
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 487)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 12
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 09
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 03
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,883
સીટી : 1,10,161
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,722
એક્ટિવ કેસ : 21

Share This: