સુરત કોરોના અપડેટ – 27 જૂન 2020

58

આજના પોઝિટિવ : 195
નવા સિટી : 174
કુલ સિટી : 4171
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 21
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 476
કુલ પોઝિટિવ : 4473
આજે મોત : 05
કુલ મોત : 166
(સિટી : 155, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 11)
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 80 ડિસ્ટ્રિક્ટ : 05
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 2820 (246 ડિસ્ટ્રિક્ટ)

Share This: