સુરત કોરોના અપડેટ 27 નવેમ્બર 2021

99
Surat Corona Update 27 November 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 08
કુલ પોઝિટિવ : 1,44,028
નવા સિટી : 06 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 00, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 03, કતારગામ ઝોન : 00, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 03)
કુલ સિટી : 1,11,814
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 02
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,214
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2116
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 487)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 04
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 03
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 01
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,887
સીટી : 1,10,164
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,723
એક્ટિવ કેસ : 25

Share This: