સુરત કોરોના અપડેટ 28 જાન્યુઆરી 2022

95
Surat Corona Update 28 January 2022-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 1071
કુલ પોઝિટિવ : 1,99,342
નવા સિટી : 628 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 19, વરાછા A : 75, વરાછા B : 54, રાંદેર ઝોન : 178, કતારગામ ઝોન : 57, લીંબાયત ઝોન : 66, ઉધના ઝોન A : 36, ઉધના ઝોન B : 18, અઠવા ઝોન : 125)
કુલ સિટી : 1,58,999
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 443
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 40,343
આજે મોત : 03(અઠવા ઝોન : 01, જિલ્લો : 02)
કુલ મોત : 2170
(સિટી : 1658, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 512)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 2764
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 2120
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 644
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,86,734
સીટી : 1,49,486
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 37,248
એક્ટિવ કેસ : 10,462

Share This: