સુરત કોરોના અપડેટ 28 જૂન 2020

47

આજના પોઝિટિવ : 191
નવા સિટી : 174
કુલ સિટી : 4345
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 17
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 494
કુલ પોઝિટિવ : 4839
આજે મોત : 08
કુલ મોત : 174
(સિટી : 160, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 14)
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 78
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 15
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 2929 (261 ડિસ્ટ્રિક્ટ)

Share This: