સુરત કોરોના અપડેટ 28 નવેમ્બર 2021

72
Surat Corona Update 28 November 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 06
કુલ પોઝિટિવ : 1,44,035
નવા સિટી : 05 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 00, વરાછા A : 00, વરાછા B : 02, રાંદેર ઝોન : 01, કતારગામ ઝોન : 00, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 02)
કુલ સિટી : 1,11,819
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 01
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,216
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2116
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 487)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 05
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 04
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 01
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,892
સીટી : 1,10,168
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,724
એક્ટિવ કેસ : 22

Share This: