સુરત કોરોના અપડેટ 29 જૂન 2020

54

આજના પોઝિટિવ : 217
નવા સિટી : 185
કુલ સિટી : 4530
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 525
કુલ પોઝિટિવ : 5055
આજે મોત : 06
કુલ મોત : 180
(સિટી : 165, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 15)
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 170
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 15
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 3098 (276 ડિસ્ટ્રિક્ટ)

Share This: