સુરત કોરોના અપડેટ 29 નવેમ્બર 2021

69
Surat Corona Update 29 November 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 04
કુલ પોઝિટિવ : 1,44,039
નવા સિટી : 04 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 00, વરાછા A : 01, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 01, કતારગામ ઝોન : 00, લીંબાયત ઝોન : 01, ઉધના ઝોન : 01, અઠવા ઝોન : 00)
કુલ સિટી : 1,11,823
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 00
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,216
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2116
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 487)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 10
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 10
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 00
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,902
સીટી : 1,10,178
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,724
એક્ટિવ કેસ : 21

Share This: