ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડે લીધો આ મહત્વનો નિર્ણય

શૈક્ષણિક વર્ષ 2021-22થી ધોરણ 10 ના વિધાર્થીઓને ગણિતમાં અપાશે બે વિકલ્પ

303
Decision of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board-suratheadline

રાજ્યમાં ધોરણ 10 ના વિધાર્થીઓને સ્ટાન્ડર્ડ ગણિત અને બેઝિક ગણિતનો મળશે વિકલ્પ,

બેઝિક ગણિત રાખનાર વિધાર્થી વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં પ્રવેશ મેળવી શકશે નહિ,

સ્ટાન્ડર્ડ ગણિત રાખનાર વિધાર્થી વિજ્ઞાન અને સામાન્ય પ્રવાહમાં મેળવી શકશે પ્રવેશ,

વિદ્યાર્થીઓએ બોર્ડની પરીક્ષાના ફોર્મ ભરતી વખતે જે-તે વિકલ્પની કરવાની રહેશે પસંદગી,

ગાંધીનગર
ધોરણ-૧૦ પછી વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં જવા માંગતા નથી તેવા વિદ્યાર્થીઓ પણ ધોરણ-૧૦માં ગણિત વિષયમાં અનુત્તીર્ણ થવાને કારણે આગળનો અભ્યાસ કરી શકતા નથી. આવા વિદ્યાર્થીઓને આગળ અભ્યાસની તક મળે તે માટે ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા એક મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના જણાવ્યા મુજબ, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦માં સૂચવ્યા મુજબ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની માન્યતા ધરાવતી શાળાઓમાં ધોરણ-૧૦માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવાતી ધોરણ-૧૦ની જાહેર પરીક્ષામાં ગણિત વિષયમાં બે પ્રકારના પ્રશ્નપત્રોનો વિકલ્પ આપવા અંગે રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. જેનો અમલ શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨થી ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની માન્યતા ધરાવતી શાળાઓમાં કરવાનો રહેશે. ધોરણ-૧૦નું ગણિત વિષયનું પાઠ્યપુસ્તક એકસરખું જ રહેશે. શાળાકક્ષાએ કે વર્ગખંડકક્ષાએ આ અંગેની શૈક્ષણિક પદ્ધતિમાં કોઈ ફેરફાર રહેશે નહિ.

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની માન્યતા ધરાવતી શાળાઓમાં ધોરણ-૧૦માં વિદ્યાર્થીઓએ કુલ ૭ વિષયનો અભ્યાસ કરવાનો હોય છે. જેમાં ત્રણ ભાષાઓ અને ગણિત, વિજ્ઞાન અને સામાજિક વિજ્ઞાન જેવા વિષયો ફરજિયાત હોય છે. સાતમાં વિષય તરીકે વૈકલ્પિક વિષયો હોય છે. જે વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ-૧૦ પછી વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં જવા માંગતા નથી તેવા વિદ્યાર્થીઓ પણ ધોરણ-૧૦માં ગણિત વિષયમાં અનુત્તીર્ણ થવાને કારણે આગળનો અભ્યાસ કરી શકતા નથી.

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦માં ગણિત જેવા વિષયોમાં વિદ્યાર્થીઓના મૂલ્યાંકનમાં બે વિકલ્પો આપવાની બાબત દર્શાવેલ છે. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની માન્યતા ધરાવતી શાળાઓમાં ધોરણ-૧૦માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવાતી ધોરણ-૧૦ ની જાહેર પરીક્ષામાં શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨થી ગણિત વિષયમાં સ્ટાન્ડર્ડ ગણિત અને બેઝીક ગણિત એમ બે પ્રકારના વિકલ્પ આપવાનું નીચેની શરતોને આધીન ઠરાવવામાં આવ્યું છે.

૧. ધોરણ-૧૦નું ગણિત વિષયનું પાઠ્યપુસ્તક એકસરખું જ રહેશે. શાળાકક્ષાએ કે વર્ગખંડકક્ષાએ આ અંગેની શૈક્ષણિક પદ્ધતિમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો રહેશે નહિ.

૨. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવાતી ધોરણ-૧૦ની જાહેર પરીક્ષામાં ગણિત વિષયમાં મેથેમેટિક્સ સ્ટાન્ડર્ડ અને મેથેમેટિક્સ બેઝિક એમ બે અલગ પ્રકારના પ્રશ્નપત્રો આપવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીએ જે-તે વિકલ્પની પસંદગી બોર્ડની પરીક્ષાના ફોર્મ ભરતી વખતે કરવાની રહેશે.

3. આ પ્રકારનો વિકલ્પ માત્ર ધોરણ-૧૦ના બોર્ડની પરીક્ષાના ફોર્મ ભરતી વખતે આપવાનો રહેશે. જે વિકલ્પ આખરી રહેશે. ધોરણ-૯ માં ગણિત વિષયમાં આ પ્રકારનો વિકલ્પ આપવામાં આવશે નહિ.

૪. ગણિત સ્ટાન્ડર્ડ અને ગણિત બેઝિકના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ અલગ-અલગ રહેશે. બંને પ્રકારના પરિરૂપમાં પ્રકરણવાર ગુણભાર, પ્રશ્નોના પ્રકાર પ્રમાણે ગુણભાર તેમજ હેતુઓ પ્રમાણે ગુણભાર અલગ-અલગ રાખવામાં આવશે.

૫. જે વિદ્યાર્થી ધોરણ-૧૦માં ગણિત સ્ટાન્ડર્ડ રાખશે તે ધોરણ-૧૧માં વિજ્ઞાન પ્રવાહ અથવા સામાન્ય પ્રવાહમાં પ્રવેશ મેળવી શકશે.

૬. જે વિદ્યાર્થી ધોરણ-૧૦માં ગણિત બેઝિક રાખશે તે ધોરણ-૧૧માં વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં પ્રવેશ મેળવી શકશે નહિ.

૭. ધોરણ-૧૦માં ગણિત બેઝિકમાં પાસ થનાર વિદ્યાર્થી જો ધોરણ-૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં જવા માંગતો હોય તો જુલાઈ માસની પૂરક પરીક્ષા દરમિયાન ગણિત સ્ટાન્ડર્ડની પરીક્ષા પાસ કરી ધોરણ-૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં પ્રવેશ મેળવી શકશે.

૮. ધોરણ-૧૦માં ગણિત સ્ટાન્ડર્ડમાં નાપાસ થનાર વિદ્યાર્થી પૂરક પરીક્ષાના નિયમોને આધિન પુનઃ ગણિત સ્ટાન્ડર્ડ અથવા ગણિત બેઝિક વિકલ્પ આપી પૂરક પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત થઈ શકશે.

૯. શાળા કક્ષાએ આચાર્ય એ તેમજ શિક્ષકોએ વિદ્યાર્થીઓ તેમજ વાલીઓને આ અંગે પૂરેપૂરી સમજ આપવાની રહેશે તેમજ વિદ્યાર્થીએ જે વિકલ્પ પસંદ કર્યું હોય તે અંગે વિદ્યાર્થી તેમજ વાલીની લેખિત સંમતિ લેવાની રહેશે.

બ્યુરો રિપોર્ટ સુરત હેડલાઈન્સ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર.

Share This: