ધો. 12 ના રિપીટર્સ વિધાર્થીઓનું પરિણામ થયું જાહેર : સમગ્ર રાજ્યનું પરિણામ 27.83 ટકા

1,30,388 નોંધાયેલા પરીક્ષાર્થીઓ પૈકી 1,14,193 ઉમેદવારોએ આપી હતી પરીક્ષા

55
Gujarat-Result of HSC General Stream Repeater Students Declared-suratheadlines

પરીક્ષા આપનાર 1,14,193 ઉમેદવારોમાંથી 31,785 પરીક્ષાર્થીઓ થયા સફળ,

જુલાઈ-૨૦૨૧ પરીક્ષામાં સમગ્ર રાજ્યનું પરિણામ 27.83 ટકા,

ગાંધીનગર
રાજ્યના ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહના રીપીટર વિધાર્થીઓનું પરિણામ ઓનલાઈન જાહેર કરાયું છે. શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા બોર્ડની વેબસાઈટ gseb.org પર સવારે 8 વાગ્યે પરિણામ જાહેર કરાયું છે.

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહના રિપીટર્સ વિધાર્થીઓનું પરિણામ બોર્ડની વેબસાઈટ gseb.org પર સવારે 8 વાગ્યે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સમગ્ર રાજ્યનું પરિણામ 27.83 ટકા આવ્યું છે.

Gujarat-Result of HSC General Stream Repeater Students Was Declared-suratheadlines

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના જણાવ્યા મુજબ, HSC પરીક્ષા જુલાઈ-૨૦૨૧ સામાન્ય પ્રવાહ, વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ અને ઉ.ઉ.બુ. પ્રવાહનું પરિણામ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. આ પરીક્ષા રાજ્યના જિલ્લા મથકો ઉપર લેવામાં આવી હતી. જેમાં 1,30,388 પરીક્ષાર્થીઓ નોંધાયા હતા. તે પૈકી 1,14,193 ઉમેદવારો પરીક્ષા આપી હતી અને 31,785 પરીક્ષાર્થીઓ સફળ થયા છે. જુલાઈ-૨૦૨૧ પરીક્ષાનું સમગ્ર રાજ્યનું પરિણામ 27.83 ટકા આવ્યું છે.

ગુણપત્રક/પ્રમાણપત્ર/S.R. શાળાવાર મોકલવાની જાણ બોર્ડ દ્વારા અલગથી કરવામાં આવશે. ગુણચકાસણી કે દફતર ચકાસાણીની કાર્યવાહી માટેની સૂચનાઓ હવે પછી શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવશે.

બ્યુરો રિપોર્ટ સુરત હેડલાઈન્સ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર.

Share This: