૨૯ જૂનથી ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહની માર્કશીટનું વિતરણ કરાશે

૨૮ જૂન સુધીમાં જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી ખાતે માર્કશીટ મોકલવામાં આવશે

53

ગાંધીનગર
૧૫ જૂનના રોજ ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ ઓનલાઈન જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. જેની માર્કશીટ આજે તાલુકાવાર અને સ્કૂલવાર મોકલવામાં આવી છે. આ માર્કશીટનું સમયસર વિતરણ થાય તે માટે મોડામાં મોડું ૨૮ જૂન સુધીમાં જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી ખાતે માર્કશીટ મોકલવામાં આવશે. ત્યાર બાદ ૨૯ જૂનથી માર્કશીટનું વિતરણ કરવામાં આવશે. તેમજ વિદ્યાર્થીઓને એક સાથે સ્કૂલે બોલાવવામાં આવશે નહીં.

માર્કશીટનું વિતરણ સ્કૂલવાર કરવામાં આવશે. કોરોના મહામારીના સંકટને કારણે પરિણામ વિતરણ જિલ્લાના કેન્દ્ર પરથી કરવાનું નથી. પરંતુ તાલુકાવાર કરવાનું છે. જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી તાલુકાદીઠ માર્કશીટ મોકલાવશે. તાલુકા કક્ષાએ માર્કશીટના વિતરણની વ્યવસ્થા ગોઠવવી પડશે. માસ્ક,સોશિયલ ડિસ્ટર્ન્સિંગ અને સેનેટાઈઝની સુવિધા તથા તાલુકા શાળાઓની સંખ્યા ધ્યાને લઈ ઓછી ભીડ થાય એવી વ્યવસ્થા કરવી પડશે. તેની સાથે સાથે ગરબા, સરઘસ કે ડીજેનું આયોજન ન થાય તેનું પણ ધ્યાન રાખવા વિનંતિ કરી છે.

Share This: