ગુજરાત કોરોના અપડેટ 12 ઓક્ટોબર 2021

21
Gujarat Corona Update 12 October 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 19
કુલ પોઝિટિવ : 8,26,184
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,086
ડિસ્ચાર્જ : 22
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,15,909
એક્ટિવ કેસ : 189

Share This: