ગુજરાત કોરોના અપડેટ 18 નવેમ્બર 2021

67
Gujarat Corona Update 18 November 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 44
કુલ પોઝિટિવ : 8,27,112
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,090
ડિસ્ચાર્જ : 23
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,16,710
એક્ટિવ કેસ : 312
વેન્ટિલેટર : 06
રસીકરણ : 4,93,328
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 44,909
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 3,13,394
કુલ રસીકરણ : 7,62,27,200

Share This: