ગુજરાત કોરોના અપડેટ 19 નવેમ્બર 2021

52
Gujarat Corona Update 19 November 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 36
કુલ પોઝિટિવ : 8,27,148
મૃત્યુ : 01(વલસાડ)
કુલ મૃત્ય : 10,091
ડિસ્ચાર્જ : 16
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,16,726
એક્ટિવ કેસ : 331
વેન્ટિલેટર : 05
રસીકરણ : 3,42,151
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 31,438
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 2,17,802
કુલ રસીકરણ : 7,65,69,351

Share This: