ગુજરાત કોરોના અપડેટ 26 જાન્યુઆરી 2022

133
Gujarat Corona Update 26 January 2022-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 14,781
કુલ પોઝિટિવ : 11,07,749
મૃત્યુ : 21(અમદાવાદ કોર્પોરેશન : 09, સુરત કોર્પોરેશન : 03, સુરત : 02, વડોદરા કોર્પોરેશન : 01, વડોદરા : 02, જામનગર : 02, જામનગર કોર્પોરેશન : 01, રાજકોટ કોર્પોરેશન : 01)
કુલ મૃત્ય : 10,323
ડિસ્ચાર્જ : 20,829
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 9,69,234
એક્ટિવ કેસ : 1,28,192
વેન્ટિલેટર : 309
રસીકરણ : 2,17,441
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 18,737
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 52,475
રસીકરણ(15-18-પ્રથમ ડોઝ) : 29,585
રસીકરણ(પ્રિકોશન ડોઝ) : 94,231
કુલ રસીકરણ : 9,69,76,869

Share This: