ગુજરાત કોરોના અપડેટ 27 જાન્યુઆરી 2022

129
Gujarat Corona Update 27 January 2022-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 12,911
કુલ પોઝિટિવ : 11,20,660
મૃત્યુ : 22(અમદાવાદ કોર્પોરેશન : 07, સુરત કોર્પોરેશન : 01, ભરૂચ : 02, વડોદરા કોર્પોરેશન : 02, મહેસાણા : 02, જામનગર કોર્પોરેશન : 01, વલસાડ : 01, નવસારી : 01, ભાવનગર કોર્પોરેશન : 01, ભાવનગર : 01, રાજકોટ કોર્પોરેશન : 03)
કુલ મૃત્ય : 10,345
ડિસ્ચાર્જ : 23,197
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 9,92,431
એક્ટિવ કેસ : 1,17,884
વેન્ટિલેટર : 304
રસીકરણ : 2,13,882
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 23,804
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 67,484
રસીકરણ(15-18-પ્રથમ ડોઝ) : 25,987
રસીકરણ(પ્રિકોશન ડોઝ) : 65,372
કુલ રસીકરણ : 9,71,90,691

Share This: