ગુજરાત કોરોના અપડેટ 30 નવેમ્બર 2021

87
Gujarat Corona Update 30 November 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 40
કુલ પોઝિટિવ : 8,27,475
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,092
ડિસ્ચાર્જ : 27
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,17,108
એક્ટિવ કેસ : 275
વેન્ટિલેટર : 07
રસીકરણ : 5,38,943
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 42,222
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 3,48,581
કુલ રસીકરણ : 8,10,56,461

Share This: