સુરત કોરોના અપડેટ 13 જાન્યુઆરી 2021

68
Surat Corona Update 13 January 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 98
નવા સિટી : 85
કુલ સિટી : 38,235
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 13
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 12,799
કુલ પોઝિટિવ : 50,034
આજે મોત : 01
કુલ મોત : 1134
(સિટી : 847, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 287)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 121
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 101
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 20
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 49,072 (12,246 ડિસ્ટ્રિક્ટ)
એક્ટિવ કેસ : 828

Share This: