સુરત કોરોના અપડેટ 19 નવેમ્બર 2021

47
Surat Corona Update 19 November 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 03
કુલ પોઝિટિવ : 1,43,996
નવા સિટી : 03 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 00, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 00, કતારગામ ઝોન : 00, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 03)
કુલ સિટી : 1,11,785
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 00
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,211
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2116
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 487)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 02
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 02
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 00
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,848
સીટી : 1,10,135
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,713
એક્ટિવ કેસ : 32

Share This: