સુરત કોરોના અપડેટ 27 જાન્યુઆરી 2022

95
Surat Corona Update 27 January 2022-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 1094
કુલ પોઝિટિવ : 1,98,271
નવા સિટી : 708 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 33, વરાછા A : 40, વરાછા B : 75, રાંદેર ઝોન : 195, કતારગામ ઝોન : 63, લીંબાયત ઝોન : 54, ઉધના ઝોન A : 62, ઉધના ઝોન B : 29, અઠવા ઝોન : 157)
કુલ સિટી : 1,58,371
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 386
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 39,900
આજે મોત : 01(રાંદેર ઝોન : 01)
કુલ મોત : 2167
(સિટી : 1657, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 510)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 4100
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 3670
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 430
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,83,970
સીટી : 1,47,366
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 36,604
એક્ટિવ કેસ : 12,109

Share This: